Etusivulle Home Page Joseph Matinpoika Mursu myöh. Pulkkinen s.n. 1640 Päivitetty 14.03.2014

Mursu myöh. Pulkkinen Joseph Matinpoika 
s. n. 1640 Pudasjärvi Kynsijärvi Mursu
k. syksy 1715 Ii Karjalankylä 
a. Ii Karjalankylä Pulkkinen eli Mursu Nro 2, jonka isäntä 1702 - 1715
p. Pelttari Carin Matintytär
s. n. 1640 Pudasjärvi
k. 1706 Ii Karjalankylä Pulkkinen 

Huomautus
Joseph Matinpoika Mursun eli Pulkkisen puoliso oli tässä aikaisemmin Hökkä Kaisa Matintytär 
s. n. 1640 Ii Karjalankylä Hökkä 
k. 1706 Ii Karjalankylä Pulkkinen 
Puoliso oli kuitenkin Carin Matintytär Pelttari Pudasjärveltä. Joseph Matinpoika Mursu oli vaimonsa Karinin kanssa läsnä perinnönjakotilaisuudessa Pelttarissa 16.11.1681

Joseph Matinpoika osti Iin Karjalankylän Pulkkisen eli Mursun tilan 1.3.1702 Heikki Yrjönpoika Pulkkiselta, joka pidätti itselleen lohen- ja siiankalastusoikeuden Iijoessa 7 vuodeksi. Joseph jätti Pudasjärven pitäjässä ja kylässä sijaitsevän 1/4 manttaalin tilan autioksi ja muutti Iihin. 

Iin kesäkäräjät 21. 22. ja 23. heinäkuuta 1703 Hiivalan nimismiehen talossa

ES 2043 s. 517 Joseph Mursun autioksi jättämällä 1/4 manttaalin tilalla Pudasjärven pitäjässä ja kylässä, jonka Pehr Mattsson Jurfvakainen aikoo muutamien vuosien verovapautta vastaan ottaa viljelykseen, velvoitettiin nimismies joidenkin lautamiesten kanssa suorittamaan tarkastus tilan rakennusten, peltojen, niittyjen, laidunten, kalavesien ja sellaisten tilusten kunnosta ja antamaan sen jälkeen oikeudelle seikkaperäinen selostus, minkä jälkeen päätetään, pitääkö ehdotus vapaavuosista tehdä.

Iin talvikäräjät 8. 9. ja 10 maaliskuuta 1704 Hiivalassa

s. 626 Katselmuskirja, jonka tämä oikeus valtuutti kruununvoudin poissaollessa nimismies Gustaff Lillbeckin yhdessä lautamies Christer Mursun kanssa laatimaan Joseph Mursun autioksi jättämästä 1/4 manttaalin tilasta Pudasjärven pitäjässä ja kylässä, minkä tilan Pehr Mattsson muutamien vuosien verovapautta vastaan on halukas ylösottamaan, otettiin lautakunnassa käsiteltäväksi ja todettiin, että mainitun tilan rakennuksia ei voida arvioida korkeammalle kuin 48 taalaria kuparirahaa, mikä korjausten jälkeen nousee 81 taalariin kuparirahaa, pellot, jotka ovat enimmäkseen kesannolla rukiin viljelyn jälkeen, käsittävät 2 tynnyrinalaa kivennäismaata, ojat ovat umpeenkasvaneet ja ja aidat ovat rappeutuneet, niityt ovat sammaleen peittämiä, niiltä voidaan korjata 4 verokuormaa heinää, keskinkertaiset metsät hirsien ja kuivan puun kuten aidaksien ja polttopuiden saantiin, yhteinen kalastusvesi Kurkijoessa, omistaa lisäksi myllyn Kurenkoskessa, peltoihin ja tiluksiin katsoen lautakunta harkitsi Pehrin tarvitsevan välttämättä tilan viljelykseen ottoon kolmen vuoden verovapauden kuluva vuosi mukaan lukien niin, että häntä 1707 pitää voida verottaa; ja koska hän tämän vakuudeksi ilmoitti takaajiksi vakinaisesti asuvan talollisen Henrich Oinaan, joka meni hänen puolestaan täyteen takaukseen siitä, että hän verovapausvuosien päätyttyä veron oikein maksaa, niin tämä kaikki lailliseksi todistukseksi hänelle tiedoksi annettiin, ja edelleen nöyryydessä ehdotettiin jalosyntyisen herra maaherran hyväksyttäväksi.

Anno 1697 d 22 och 23 Februarij höltz Ordl Häradz winter Ting medh menige man och Allmogen af Ijå och Pudasjärfwi Sochnar uthi dess wahnl. Länsmansgårdh,närwarande Cronones Befallningsman wälbetrodde Jacob Frosterus och desse sittiande i Nembden

                                 Johan Junninen                  Michell Hapalachti
                                 Jacob Thomasson              Jöran Simonsson Jacku
                                 Jacob Runti                       Matz Källckäjä
                                 Matts Näyhä                      Joseph Höckö
                                 Christer Mursu                   Markus Kondio

Oloff Sijra ifrån Pudasjärfwi Sochn och Jongubyy förebrachte Rätten huruledes Joseph Mursu i Pudasjärfwibyy och Sochn i desse Åhren inquieterat honom och dess Grannar uthi Giäddfiskerietz idkande i Jonguträsk, der till han ingen rättigheet förmeente honom hafwa, anhållandes fördenskull det Mursu med sin präjudicerl. åwärckan afståå måtte, Mursu tillstodh sigh wähl i ber:d träsk fiskeriet bruukat, men förmeente förmedellst någon gammal häfdh der till rättigheet hafwa, Sijra producerade här emoot, föruthan det han bewijste Mursu uthi een annan Byy boo och der sitt särskillte fiskewattn innehafwa, een gammal ährl. Boofast bonde Henrich Parckinen, hwilcken effter aflagd eedh intygade fiskeriet i ben:de träsk Sijra medh dess grannar eenskijlt tillhöra och Mursus antecessorer i forna tijder der till ej någon rättigheet pretendera kunnat,detta allt som Parckinen berättade verificierade Nämbdeman Christian Mursu eedel. sandt wara: uthi detta till föllie af bibrachte Skiähl och twenne wittnens eedl. intygan dömbdes Sijra jämpte dess Consorter, uthan Joseph Mursus präjudice och förfång ofwanbemt Jonguträsk fiskewattn nyttia och bruuka, skolandes Josep Mursu medh wijdare fiskerietz farande i detta förbudit, som och för åwärckan effter det 25 Cap i Byggninga B: L.L. till 3 mkr S.M.T. fallen  wara ./.

S.387 ES 2042
ANNO 1702 d.27.28 Februarij och d.1 Martij Höltz Ord n Häradz winter TING med Allmogen och Meenige Man af Ijå och Pudasjärfwi Sochnar uthi Hifwala Länsmans Gård,

s.419 
Mattz Pijra medh dess consort Mattz Sijra ifrån Pudasjärfwi Sochn och Sottkajärfwiby klagade öfwer Joseph Mursu och Olof Wätäläin ibm för det dhe oskiähl:- willia inträngia sig uthi ett fiskeställe Matinsallmi Kurenniskasta opåth på i Norra sijdan Åån belägen, som dhe föregifwa sig hafwa af ålder häfdat och nyttiat, anhållandes att blifwa wid dess POSSESSION maintinerade och bijbehåldne,  Swaranderne påstodo fullan häremoot, att dhe äfwen så wähl som dheras contraparter af ålder der sammastädes fiskiat, förmenandes sig så mycket mehra der till wara befogade, som att dhe ifrån Juonguträsks häfdande  medelst denna Rättz d  22 etc febr 1697 afsagde domb blifwit dömbde, då dhe medh Oloff Sijra härom twistat, Men Käranderne producerade och beropade sig åter på Nembdeman Jacob Räisänen, hwilcken efter aflagd Eedh bekände, att detta omtwistige  fiskestället eenskijllt af ållder warit Mattz Pijra tillhörigt och sedermera är Sijra kommen att efter hans godtfinnande däruthi   interessera, hwilcket han så mycket mera sade sig kunna  betyga, som att han Pijra der under äger sine Bohl Engiar, een half mihl ifrån hans gårdh belägne, elliest berättande han att Pijras Antecessorer för beqwämblighetens skull flytt sitt Booställe ofwanföre, som tillförenne när inwid detta Matinsallmi fiske belägit, så skall och detta fiskewattn wara ett Inlopp uthi Juonguträsk; Och emedan Swaranderne emoot allt detta ej hade skiähl;- att inwända; Alltså afsades, Att alldenstundh  Mursu och Wätäläin medh intet skiähl kunnat bewijsa sig wara berättigade till Matinsallmi fiske, hwaremoot deras contraparter Sijra och Pijra medh ett Eedel;- wittne bewijst sig äga derå een gl;- häfdh,  Alltså  conserveres  desse senare wid dess possession orubbat att förblifwa, till dess deras contraparter medh bättre skiähl bewijsa sig äga dertill någon rättigheet, hwarmed dhe  sedan denne gången  i detta måhl  skohla åtskillde  wara.

Olof Veteläinen  ylösotti  Pirin Autiotilan.

Heikki Annanpalo kertoo kirjassaan Kaanperäläiset, että Jooseppi saatteli Esko Jaatisen mukaan isonvihan aikaan vuonna 1715 perheensä pakomatkalle ja jäi itse kätkemään yli kahtakymmentä kupariplootua talonsa porraskiven alle. Vihollinen huomasi kuitenkin pakenevan Joosepin ja surmasi hänet. Rahakätkö löydettiin vasta vuonna 1961. 

Vihollinen surmasi myös Josephin piian Margeta Jussilan. 
(Johannes Hissa)

Kaikki oijärveläiset ovat kuulleet tarinoita Mursun rahakätköstä ja sellaisen löysikin isäni Esko poikasena veljensä kanssa marraskuussa 1933 "Pulkkisen talon pihasta muutaman syllän (2m) päästä pirtin nurkasta". Pihapolun lonksuvan kiven päättivät pestä kiekoksi ja se paljastui plooturahaksi. Rahoja löytyi lopulta 17 kpl (noin 13 kg kuparia) ja ne oli painettu 1715-1748, vain yksi Isonvihan aikana, eivät siis olleet saman Joosepin piilottamia. Lainaus on isänisäni omakätisesti kirjoittamasta raportista Kansallismuseolle, jonne yksi raha lunastettiin 500 markalla sen harvinaisen painopaikan vuoksi (Ljusnedal). Loput rahat palautettiin ja yksi oli isälläni muistona seinällä kunnes joku pitkäkyntinen keräilijä sen 80-luvulla pihisti kokoelmiinsa. Kätkön syy lienee ollut setelirahan inflaatio 1700-luvun puolivälissä. Paljon on erilaisia tarinoita liikkeellä Isonvihan ajoista ja Mursun tapahtumista. Eräät tietävät Pekka Höyhtyän johdattaneen vihollisen piilopirtille, toiset piian käyneen ruokkimassa eläimet ja jättäneen jäljet lumeen jne jne. Yksi versio tarinasta, johon netissä oleva ilmeisesti perustuu, löytyy Yli-Iin kirkon juhlakirjasta Juuri kannattaa sinua. Totuus on, että kukaan ei asiaa tunne eikä kukaan myöskään ole Joosepin mahdollista rahakätköä löytänyt.
(Tapio Matila)

h. 1716 Ii
Joseph Mursu eller Pulckinen den äldre dess pijga Margetha (Joseph Mursu eli Pulkkinen vanhempi tämän piika Margetha)
begrafne på kyrckiogården uti muldgraf 

h. 1716 Ii Carjala byy 
Joseph Pulckises el: Mursus p: Margeta Jussila 
soot döde (vuoteeseen kuollut, tautikuolema) 
begrafne uti Ijå på kgd: och muldgrafwar 


Josef ja Kaisa Mursun eli Pulkkisen lapsia Josef ja Kaisa Mursun eli Pulkkisen lastenlapsia Josef ja Kaisa Mursun eli Pulkkisen lastenlastenlapsia Josef ja Kaisa Mursun eli Pulkkisen lastenlastenlastenlapsia

1. Mursu Elin Josefintytär
s. 16.5.1672 Pudasjärvi
k. 22.1.1754 Pudasjärvi Taivalkoski
a. Pudasjärvi Kurki Taivalkoski eli Haara Nro 10
p. Pudasjärvi 23.3.1690 Taivalkoski Påhl Matinpoika
s. 25.3.1672 Pudasjärvi
k. 31.10.1750 Pudasjärvi

vih. 23.3.1690 Pudasjärvi
Påhl Matss. Taiwalkoski
Pijg. Elin Joseps Mursu  Pudasjärfi 

k. 22.1.1754 h. 2.2.1754 Pudasjärvi Taivalkoski
Elin Josephs dott. Mursu
af Rödsot (punatauti)
kgård
81 8 - 4
ä (leski)

k. 31.10.1750 h. 26.12.1750 Pudasjärvi
Påhl Mattsson Taifvalkoski
78 7 3 4

Påhl Matinpoika Taivalkosken vanhemmat
Taivalkoski Matti Matinpoika 
s.n. 1632
k. 16.7.1705 Pudasjärvi
a. Taivalkoski Haarala
p. Säkkinen Carin Eskilintytär
s.
k.

Elin ja Påhl Taivalkosken lapsia Elin ja Påhl Taivalkosken lastenlapsia Elin ja Påhl Taivalkosken lastenlastenlapsia

1. Taivalkoski Karin Pålintytär
s. kast. 12.3.1692 Pudasjärvi
k.

kast. 12.3.1692 Pudasjärvi
i. Pål Matsson 
ä. Elin Joseps:dr 
l.  Karin 

 

2. Taivalkoski Johan Påhlinpoika
s. 24.6.1694
k. 29.1.1768 Pudasjärvi Taivalkoski
a. Pudasjärvi Tyräjärvi Taivalkoski eli Haarala
p. Pudasjärvi 6.1.1726 Häyrynen Karin Pehrintytär
s. kast. 20.9.1699 Pudasjärvi Jonku
k. 29.1.1768 Pudasjärvi Taivalkoski (myös rippikirjan mukaan)

kast. 20.9.1699 Pudasjärvi Jongubyy 
i. Peer Häyrynen 
l. Karin 

vih. 6.1.1726 Pudasjärvi
Johan Påhlss. Taivalkåski 
Pig Carin Persdr. Häyrynen  Jngu byy 

k. 29.1.1768 h. 12.3.1768 Pudasjärvi Taivalkoski
Johan Pehrsson Hildunen
af slag (halvaus)
i Jokijärvi
73 7 - 4
g (naimisissa)

Lapset kts. Karin

Mahdollisesti
3. Niska Jacob Påhlinpoika
s. kast. 14.9.1705 Pudasjärvi Kostonhaara
k.

kast. 14.9.1705 Pudasjärvi Kostonhaara 
i. Påhl Niska
l. Jacob

 

4. Taivalkoski Påhl Påhlinpoika 
s. kast. 28.12.1706 Pudasjärvi Tyräjärvi
k. 22.10.1765 Pudasjärvi
a. Muuttivat Taivalkoski Haaralasta Nro 10 Pintamojärven rannalla olevaan Pintamon taloon Nro 11
p. Pudasjärvi 8.6.1733 Räisänen Anna Johanintytär
s. 26.9.1711 Pudasjärvi Taivalkoski Tyräjärvi
k. 4.9.1766 Pudasjärvi 

Lähteitä:
Jorma Kukan tutkimukset
HisKi

kast. 28.12.1706  Pudasjärvi Tyräjervi
i.  Påhl Taivalkoski
l. Påhl 

s. 26.9.1711 kast.  27.9.1711 Pudasjärvi
i. Johan Påhlss. Räisänen 
ä. Elin Andersd:r Oinas 
l. Anna

vih.  8.6.1733 Pudasjärvi 
Påhl Påhlss. Taivalkoski 
Pig Anna Johansdr. Räisänen

k. 22.10.1765 h. 2.2.1766 Pudasjärvi Pindamo
Påhl Hildunen
af slag (halvaus)
i kgd
58 11 - -
g (naimisissa)

Lapset kts. Anna

5. Taivalkoski Matthias Påhlinpoika
s. 28.2.1709 Pudasjärvi Kurki
k. 16.6.1781 Pudasjärvi Kurki
a. Pudasjärvi Kurkikylä Väätäjä Nro 10
p. Pudasjärvi 24.11.1748 Manninen Anna Olofintytär
s. 17.3.1722 Pudasjärvi Puhos
k. 12.5.1794 Pudasjärvi

s. 28.2.1709 kast. 3.3.1709 Pudasjärvi Kurcki byy 
i. Påhl Mattss. Taivalkoski 
ä. Elin Josephsd:r Mursu 
l. Matthias 

s. 17.3.1722 kast. .4.1722 Pudasjärvi Puhos byy 
i. Olof Olofss. Manninen
ä. Margetha Olofsd:r Sijra 
l. Anna

vih. 24.11.1748 Pudasjärvi
Matts Wätäjä
Anna Olofsdr Manninen

k. 16.6.1781 h. 24.6.1781 Pudasjärvi Curki
Matts Pohlsson Hildunen
af svullnad (kasvain)
i kg:den
71 9 2 4
g (naimisissa)

k. 12.5.1794 h. 9.6.1794 Pudasjärvi
Bonde Änckan Anna Väätäjä
flussfeber (influenssa)
72 1 2 1
ä (leski)

Matts ja Anna Taivalkosken eli Jurmun eli Väätäjän lapsia

1. Taivalkoski Påhl Matinpoika
s. 18.10.1749 Pudasjärvi Jurmu
k. 18.10.1749 Pudasjärvi

s. 18.10.1749 Pudasjärvi Jurmu 
i. Matts Påhls:s Taivalkoski 
ä. Anna Manninen 
l. Påhl + 

k. 18.10.1749 Pudasjärvi
Påhl Mattsson Wätäjä
1 dag (päivä)

Kuollut lapsena

2. Väätäjä Matthias Matinpoika
s. 4.11.1750 Pudasjärvi
k.
a. Pudasjärvi Kurki Väätäjä Nro 10
p. Pudasjärvi 9.3.1772 Mursu Brigitta Christerintytär
s. 12.1.1749 Pudasjärvi
k.

s. 4.11.1750 kast. 1751 Pudasjärvi
i. Matts Wätäjä 
ä. Anna Manninen
l. Matthias

s. 12.1.1749 kast. 13.1.1749 Pudasjärvi 
i. Christer Eriks:s Mursu 
ä. Elin Zachrisdr 
l. Brigitta

vih. 9.3.1772  Pudasjervi 
Bde:s Matts Matts:s Hildunen 
Pgn Britha Christ:s dr Mursu eller Juutinen 

Lapset kts. Brigitta

3. Jurmu Margetha Matintytär
s. 30.3.1753 Pudasjärvi
k.

s. 30.3.1753 kast. 31.3.1753 Pudasjärvi Jurmu 
i. Matts Jurmu 
ä. Anna Manninen 
l. Margetha


4. Väätäjä Walborg Matintytär
s. 10.5.1755 Pudasjärvi Jurmu
k.

s. 10.5.1755 kast. 21.5.1755 Pudasjärvi Jurmu 
i. Matts Wätäjä 
ä. Anna Manninen 
l. Walborg


5. Väätäjä Johan Matinpoika
s. 21.11.1757 Pudasjärvi Jurmu
k.

s. 21.11.1757 kast. 12.7.1757 Pudasjärvi Jurmu 
i. Matts Wäätäjä 
ä. Anna Manninen 
l. Johan


6. Väätäjä Daniel Matinpoika
s. 21.1.1760 Pudasjärvi
k.
a. Pudasjärvi Kurki Väätäjä Nro 10
p. Pudasjärvi 19.3.1787 Manninen Carin Danielintytär
s. 20.7.1763 Pudasjärvi Jurmu
k. 26.2.1836 Pudasjärvi

s. 21.1.1760 kast. 2.17.1760 Pudasjärvi Jurmu 
i. Matts Wäätäjä 
ä. Anna Manninen 
l. Daniel

s. 20.7.1763 kast. 28.7.1763 Pudasjärvi Jurmu 
i. Daniel Räisänen 
ä. Wallborg Laackonen 
l. Carin

vih. 19.3.1787 Pudasjärvi
Bs Dan. Mattss Hildunen 
B.dr Carin Dansdr Manninen 
k. 26.2.1836 Pudasjärvi

Värdinnan Enk. Carin Väätäjä
kolik (suolistokouristukset)
73 1 -
O (leski) 

Lapset kts. Carin 

2. Mursu eli Pulkkinen Joseph Josephinpoika
s.n. 1678 Pudasjärvi Mursu
k. 8.7.1757 Ii Oijärvi
a. Ii Karjalankylä Pulkkinen eli Mursu Nro 2
p. Pudasjärvi 6.8.1699 Pätsi Walborgh Larsintytär
s.n. 1669
k. 12.1.1747 Ii Oijärvi

Linkki hieman epävarma

vih. 6.8.1699 Pudasjärvi
Josep Mursu 
Pijg. Walborgh Lars: 

k. 8.7.1757 h. 14.7.1757 Ii Åijärfvi
Joseph Josephs: Pulckinen eller Mursu 
ålderd: (vanhuus)
78  9  1  2
og: (tarkoittanee leskeä)
kgd: 

h. 12.1.1747 Ii Ojerfvi 
hu: Vallborg Larsdr Putzi
77  9     3
begrafv. under k:an  (kirkon alle)
omainen: Joseph Pulkises 
 

Joseph ja Walborgh Mursun eli Pulkkisen lapsia Joseph ja Walborgh Mursun eli Pulkkisen lastenlapsia Joseph ja Walborgh Mursun eli Pulkkisen lastenlastenlapsia

1. Mursu eli Pulkkinen Carin Joosepintytär 
s. 22.3.1705 Ii
k. 16.11.1783 Ii Karjala
a.

k. 16.11.1783 h. 30.11.1783 Ii Karjala by 
hu: Carin Josephsdr 
ålderd: (vanhuus)
78  8 
kgd: 
omainen: Jacob Johansson Kacko

 
1.p. Ii Karjalankylä 29.10.1727
Kakko Jacob Johaninpoika 
s. 5.2.1705 Ii
k. haud. 5.6.1743 Ii

vih. 29.10.1727 Ii Carjala
Jacob Johs Kåcko 
p Carin Josephsdr Pulckinen 

h. 5.6.1743 Ii
Jacob Kacko 
38  4
å kgd 


Carin ja Jacob Kakon lapsia

1. Kakko Margaretha Jacobintytär
s. 26.9.1728 Ii Karjala
k.
a. Ii Karjala Huovila
p. Ii 6.12.1750 Huovila Erich Johaninpoika
s. 16.5.1729 Ii
k.

s. 26.9.1728 kast. 29.9.1728 Ii Carjala
i. Jacob Kacko 
ä. Carin Josephs:dr 
l. Margaretha

s. 16.5.1729 kast. 18.5.1729 Ii
i. Johan Huofvinen 
ä. Carin Staph:dr 
l. Ericus 

vih. 6.12.1750 Ii
Erich Johs Huofvila 
p Marg Jacdr Cacko 


2. Kakko Maria Jacobintytär
s. 23.3.1731 Ii Karjala
k. 25.11.1754 Iin rippikirjan 1753-1766 mukaan

s. 23.3.1731 kast. 25.3.1731 Ii Carjala
i. Jacob Kacko 
ä. Carin Josephs:dr 
l. Maria


3. Kakko Catharina Jacobintytär
s. 19.1.1734 Ii
k. 
a.
p. Ii Karjala 24.2.1767 Henrik Påhlinpoika
s. 1727
k. 19.2.1791

s. 19.1.1734 kast. 27.1.1734 Ii
i. Jacob Kacko 
ä. Carin Josephs:dr 
l. Catharina

vih. 24.2.1767 Ii Carj by 
Ylitalo dr Henr Påhlsson 
bdr Carin Jacdr Cacko 


4. Kakko Johan Jacobinpoika
s. 15.8.1736 Ii
k.
a. Ii Karjala Kaisto
p. Ii Karjala 19.2.1758 Margeta Johanintytär
s. 25.1.1734 Ii
k.

s. 15.8.1736 kast. 1736 Ii
i. Jacob Cacko 
ä. Carin 
l. Johan

s. 25.1.1734 kast. 27.1.1734 Ii
i. Joh: Hindr.s. Jurvakainen 
ä. Maria Anders:dr 
l. Margaretha 

vih. 19.2.1758 Ii Carj by
Cackå,bs Joh Jacs 
bdr p Marg Johdr 


5. Kakko Jacobus Jacobinpoika
s. 15.3.1739 Ii Karjala
k. 
a.
p. Ii Karjala 15.3.1763 Räihä Maria Henrikintytär
s. 

s. 15.3.1739 kast. 17.3.1739 Ii Carjala 
i. Jacob Kacko 
ä. Carin Josephs:dr 
l. Jacobus

Mahdollisesti
s. 24.8.1735 kast. 28.8.1735 Ii
i. Joh: Hendr:s. Jurfvakainen 
ä. Marja And:dr 
l. Margaretha 

vih. 15.3.1763 Ii Karj by 
Cacko,bs Jac Jacs 
bdr p Maria Henrdr Räihä 


6. Kakko Joseph Jacobinpoika
s. 6.11.1741 Ii Karjala
k.
a.
p. Ii Pirttitörmä 24.11.1776 Jakku Lisa Simontytär
s.
k.

s. 6.11.1741 kast. 8.11.1741 Ii Carjala 
i. Jacob Kacko 
ä. Carin Josephsdr 
l. Joseph

vih. 24.11.1776 Ii Pirtitörmä 
dr Joseph Jacs Cacko 
p Elis Simdr Jacku 

2.p. Ii Kello 3.6.1744  Manninen myöh. Kakko Jaakko Juhonpoika
s. 23.2.1723 Haukipudas
k. 29.12.1797 Ii Karjala
a. Ii Karjalankylä Kakko 1744 ja Kaisto 1755
Valtiopäivämies

vih. 3.6.1744 Ii Kellå by 
Jacob Johs Teppola 
ea Charin Josepsdr Mursu  Carjala by 


Lapset kts. Jaakko

2. Mursu eli Pulkkinen Joseph Josephinpoika
s. 1706 Ii
k. 13.4.1782 Ii Karjalankylä Pulkkinen
a. Ii Karjalankylä Pulkkinen eli Mursu Nro 2, jonka isäntä 1730-1782

k. 13.4.1782 h. 21.4.1782 Ii Oijervi 
g: Joseph Josephs: Pulckinen
kräfta (syöpä)
76 
kgd: 

 
1.p. Ii Oijärvi 18.12.1726 Hökkä Margetha Eskelintytär
s.n. joulukuu 1708 Ii Karjalankylä Hökkä
k. 1.5.1765 Ii Karjalankylä Pulkkinen

Margareta jäi ainoana henkiin venäläisten tapettua Hökästä isoisä Josefin, siskot Liisan ja Annan ja Liisan miehen Eskel Tuomaanpoika Hökkän (o.s. Kakko) 1715. Liisan ja Eskelin pojat Josef ja Eskel jäivät venäläisten vangeiksi ja vietiin Venäjälle. (Johannes Hissa)

vih. 18.12.1726 Ii Åinjärvi 
Josehh Joss Pulckinen
p Marg Eskdr Häckä  Carjala 

k. 1.5.1765 h. 5.5.1765 Ii Åijärvi Pulckinen vel Mursu 
w:n Margetha Eskilsdr Höckä 
hetz: siuk: (ankara sairaus)
60  5 
g: (naimisissa)
kgd:


Joseph ja Margetha Mursun eli Pulkkisen lapsia 

1. Pulkkinen Walborg Josephintytär
s. 24.9.1727 Ii
k. haud. 31.3.1728 Ii Oijärvi

s. 24.9.1727 kast. 5.11.1727 Ii Åjajärfvi 
i. Joseph Josephsson Pulckinen
ä.  Marg: Eskels:dr 
l. Walborg

h. 31.3.1728 Ii Åjnjerfvi 
b. Walborg 
        5 
på kgd: i muldgr: 
omainen: Joseph Josephs: Pulckises 

Kuollut lapsena

2. Pulkkinen eli Mursu myöh. Kurkela Joseph Josephinpoika
s. 15.11.1728 Ii Oijärvi
k. 8.3.1791 Haukipudas Haukipudas
a. Ii Karjalankylä Pulkkinen eli Mursu ja Haukipudas Kurkela v:sta 1771
p. Pudasjärvi 6.12.1747 Törrö Anna Andersintytär
s. 20.9.1724 Pudasjärvi Pudasjärven kylä
k. 26.11.1810 Haukipudas Haukipudas 

Lapset kts. Anna

Lähde mm. Johannes Hissan tutkimukset

Kuten huomaat Iissä on kaksi Pulkkista Iin Pirttitörmän Pulkkinen eli Laukala ja Iin Oijärven (ent. Karjalankylä) Pulkkinen eli Mursu. (Johannes Hissa)

s. 15.11.1728 kast. 22.11.1728 Ii Åjujärvi 
i. Joseph Josephss: Pulckinen 
ä. Marg: Eskels:dr 
l. Joseph 

s. 20.9.1724 kast. 29.9.1724 Pudasjärvi Pudasjervi by
i. Anders Carlss. Törrö 
ä. Margaretha Andersd:r Törrö 
l. Anna 

vih. Die 6. Dec. el:r Dom 2. Adv 1747 Pudasjärvi
Josep Josepsson Mursu ifr Ijo med
Pigan Anna Anders dr Oinas

k. 8.3.1791 h. 27.3.1791 Haukipudas H:das 
g:bd Joseph Josephss Kurkela
styng (pistokset)
62  8     3

k. 26.11.1810 h. 16.12.1810 Haukipudas Hdas 
ea Anna Kurkela 
ålderdoms svaghet (vanhuuden heikkous)
83  2 
omainen: afl:bd Joseph:s:  (ea) 


3. Pulkkinen eli Mursu Matthias Josephinpoika
s. 27.4.1731 Ii Karjalankylä Pulkkinen
k. 30.6.1797 Ii Oijärvi
a. Ii Karjalankylä
p. Ii 30.11.1750 Pakkanen Britha Gabrielintytär
s. 2.4.1725 Ii Pohjois-Ii
k. 4.3.1808 Ii Pohjois-Ii Karjalankylä Pulkkinen

s. 27.4.1731 kast. 6.5.1731 Ii Carjala 
i. Joseph Josephsson Pulckinen 
ä. Marg: Eskels:dr 
l. Matthias

s. 2.4.1725 kast. 4.4.1725 Ii N. Ijo 
i. Gabriel Packanen 
ä. Brita Nils:dr 
l. Brita 

vih. 30.11.1750 Ii
Mattz Josephss Mursu 
p Britha Gabrdr Pakanen  Norr Ijo 

k. 30.6.1797 h. 2.7.1797 Ii Oijerfvi 
Matts Josephs: Pulckinen el: Mursu 
lungsot (keuhkotauti)
66  2     2
gift 
å kgd: 

k. 4.3.1808 h. 1808 Ii Norr Ijå 
ea: Brita Gabrielsdr Pulckinen
ålderdom (vanhuus)
82  11  2 

Matts ja Brita Mursun eli Pulkkisen lapsia
1. Mursu Margaretha Matintytär
s. 1.12.1751 Ii Oijärvi
k. 13.12.1833 Ii
a.
p. mahd. Ii 1772 Siurua eli Kämärä Erik Josephinpoika
s. 25.12.1737 Ii Oijärvi
k. 26.11.1809 Ii Karjalankylä

s. 1.12.1751 kast. 22.12.1751 Ii Ojerfvi 
i. Mattz Josephs. Mursu 
ä. Brita Gabr:dr 
l. Margaretha 

s. 25.12.1737 kast. 28.12.1737 Ii Carjala 
i. Joseph Siurua 
ä. Britha Erichs:dr 
l. Ericus 

k. 13.12.1833 h. 1833 Ii Oijärvi 
e:a Margar. Mattsdr. 
ålderd.(vanhuus)
82  11     1

k. 26.11.1809 h. 8.12.1809 Ii Karjala by 
g: bd: Eric Josephi Kämärä 
svulnad (kasvain)
72 


2. Pulkkinen eli Mursu Brigitha Matintytär
s. 4.4.1753 Ii Karjala
k. 15.5.1815 Ii Karjala
a.
p. Ii Oijärvi 14.3.1779 Kanniainen Pehr Henrikinpoika
s. 17.4.1753 Oulu
k. 2.2.1826 Ii Oijärvi

s. 4.4.1753 kast. 22.4.1753 Ii Carjala 
i. Mattz Joseps. Pulkinen 
ä. Brita Gabr:dr 
l. Brigitha

vih. 14.3.1779 Ii Oijervi 
Pehr Henrs Kanniainen
bdr Brita Mattsdr Pulckinen 

k. 15.5.1815 h. 9.9.1815 Ii Karjala by 
Mursu el: Pulckinen  bd: hu Brita Mattsdr 
coliqve (suolikouristukset)
62  1  1  5 

k. 2.2.1826 h. 4.2.1826 Ii Ojervi 
Bd. enkl. Pehr Henrici Pulkinen
feber (kuume)
74  1 


3. Tyttölapsi
s. 1.1.1755 Ii Karjala
k. syntynyt kuolleena

k. 1.1.1755 h. 6.1.1755 Ii Karjala by 
döfödda fl: b: 
döfödt 
kgd 
omainen: b:s: Matts Mursus 


4. Pulkkinen Catharina Matintytär
s. 21.7.1757 Ii Oijärvi
k. 5.4.1829 Ii
a.
p. Ii Oijärvi 18.4.1784 Kämärä Pehr Olofinpoika
s. 24.3.1749 Ii
k. haud. 9.6.1806 Kuivaniemi Oijärvi

s. 21.7.1757 kast. 20.8.1757 Ii Åijärfvi 
i. Matts Josephsson Pulckinen
ä. Britha Gabr:dr 
l. Catharina

s. 24.3.1749 kast. 6.4.1749 Ii
i. Olof Pährss. Kämärä 
ä. Maria Mårt:dr 
l. Petrus

vih. 18.4.1784 Ii Oijervi 
bs Pehr Olofs Kämärä 
bdr Cathar Mattsdr Pulckinen

k. 5.1806 h. 9.6.1806 Kuivaniemi Oijervi 
Bdn G. Pehr Mursu 
(? funnen i skogen) (löydetty metsästä)


5. Pulkkinen Maria Matintytär
s. 19.8.1759 Ii Oijärvi
k. 9.12.1808 Ii Pohjois-Ii
a.
p. Ii Pohjois-Ii 8.7.1787 Påve Jacob Johaninpoika
s. 1.1.1764 Ii Tannila
k. 24.4.1830 Ii Pohjois-Ii
 

s. 19.8.1759 kast. 24.8.1759 Ii Åijärvi
i. Matts Josephsson Pulckinen 
ä. Britha Gabr:dr 
l. Maria

s. 1.1.1764 kast. 2.1.1764 Ii Tannila 
i. Förafsk. Sold. (eron saanut sotilas) Johan Påve 
ä. Carin Simonsdr 
l. Jacob 

vih. 8.7.1787 Ii Norr Ijå 
dr Jacob Johs Påve 
p Maria Matsdr Pulckinen 

k. 9.12.1808 h. 26.12.1808 Ii Norr Ijå
hu: Maria Mattsdr 
hitz: feber (ankara kuume)
49 
omainen: tp: Jacob Påves 

k. 24.4.1830 h. 31.4.1830 Ii Norr
Trp. Jacob Joh.s. Påve 
feber (kuume)
66  2 
g. (naimisissa)


6. Pulkkinen Simon Matinpoika
s. 11.3.1762 Ii Oijärvi
k. 26.5.1762 Ii Oijärvi

s. 11.3.1762 kast. 14.3.1762 Ii Åijärvi 
i. Matts Josephss: Pulckinen 
ä. Britha Gabr.dr 
l. Simon

k. 26.5.1762 h. 11.6.1762 Ii Åijärvi by 
b: s: Simon Mattss: Pulckinen 
ok: sjuka (tuntematon sairaus)
   2  2  4
kgd: 


7. Pulkkinen Elisabeth Matintytär
s. 15.7.1764 Ii Oijärvi
k. 3.1.1809 Ii Etelä-Ii
a.
p. Ii Etelä-Ii 28.5.1798 Höyhtyä Simon Matinpoika
s. 19.9.1763 Ii Karjala
k. 4.8.1822 Ii

s. 15.7.1764 kast. 22.7.1764 Ii Åijärvi 
i. Matts Josephsson Pulckinen 
ä. Britha Gabr:dr 
l. Elisabeth

s. 19.9.1763 kast. 19.9.1763 Ii Karjala 
i. Sold. Matts Macolin 
ä. Lisa Simonsdr 
l. Simon 

vih. 28.5.1798 Ii Söd Ijå 
enk (leski) Sim Mattss Höyhtyä 
p Elisab Mattsdr Mursu

k. 3.1.1809 h. 8.1.1809 Ii Söder Ijå 
hu: Lisa Mattsdr 
rötfeber (vaikea kuumetauti, yleisimmin pilkkukuume)
44  8     6
omainen: inh: Simon Winamäkis 

k. 4.8.1822 h. 6.8.1822 Ii Norr
R.f. enkl. (ruotuköyhä leski) Simon Wijnamäki 
styng (pistos)
58  1 


8. Pulkkinen Anna Matintytär
s. 17.11.1766 Ii Oijärvi
k. 4.10.1835 Ii Olhava
a.
p. Ii Pohjois-Ii 30.10.1791 Juopperi Anders Hansinpoika
s. 14.1.1765 Ii Kuivaniemi
k. 25.5.1845 Ii Olhava

s. 17.11.1766 kast. 23.11.1766 Ii Åijärvi 
i. Matts Josephsson Pulckinen 
ä. Britha Gabr:dr
l. Anna 

s. 14.1.1765 kast. 20.1.1765 Ii Cuivan. 
i. Hans Hanss. Juopperi 
ä. Anna Thomasdr 
l. Andreas (tv:) (kaksonen)

vih. 30.10.1791 Ii Norr Ijå 
dr And Hanss Juopperi 
p An Matsdr Pulckinen 

k. 4.10.1835 h. 6.10.1835 Ii Olha:
hu: Anna 
68  10     27
omainen: Inh. Anders Juopperis 

k. 25.5.1845 h. 28.5.1845 Ii Olhava 
Gl. bckst. enkl. Anders Juopperi 
ålderd. (vanhuus)
78 


4. Pulkkinen Maria Josephintytär
s. 19.6.1732 Ii 
k. haud. 1.9.1732 Ii Oijärvi

s. 19.6.1732 kast. 20.6.1732 Ii
i. Joseph Jos:s. Pulkinen 
l. Maria

h. 1.9.1732 Ii Ojnjärwi 
barn 
på kgd i muldgr. 
omainen: Joseph Josephs: Pulckises 

Kuollut lapsena

5. Pulkkinen Anna Josephintytär
s. 11.3.1736 Ii
k. haud. 10.6.1739 Ii Oijärvi

s. 11.3.1736  14.3.1736 Ii
i. Josep jr Pylckinen 
ä. Margar Eskils:dr 
l. Anna

h. 10.6.1739 Ii Åjerfvi 
barn Anna 
     3  6 
å kgd: 
omainen: Joseph Josephs: Pulkises 

Kuollut lapsena

6. Pulkkinen Jacobus Josephinpoika
s. 26.7.1740 Ii Oijärvi
k. haud. 27.11.1743 Ii Oijärvi

s. 26.7.1740 kast. 10.8.1740 Ii Ojjirvi 
i. Joseph Jos: Pulkinen 
ä. Maria Eskells:dr 
l. Jacobus 

h. 27.11.1743 Ii Ojerfvi 
b: Jacob 
     4 
omainen: Joseph Pulkises 

Kuollut lapsena

7. Mursu Simon Josephinpoika
s. 9.12.1741 Ii
k. 1.1.1763 Ii Oijärvi

s. 9.12.1741 kast. 24.12.1741 Ii
i. Joseph Jos.s. Mursu 
ä. Marg: Eskilsdr 
l. Simon 

k. 1.1.1763 h. 15.1.1763 Ii Åijärvi 
Simon Josephs: Pulckinen 
kåppor (isorokko)
22  6  1  4
ogift (naimaton)
å kgd: 

Kuollut nuorena
2.p. Ii Oijärvi Pulkkinen 20.4.1766 Putaansuu Walborgh Jacobintytär
s. 17.8.1726 Tervola
k. 9.10.1795 Ii Pirttitörmä Lalli

s. 17.8.1726 kast. 21.8.1726 Tervola
i. Jacob Sigfredss. Putansuu 
l. Walborgh 

vih. 20.4.1766 Ii Åijärvi     Pulckinen 
enk b Joseph Josephsson 
p Walborg Jacdr Putaansuu 

k. 9.10.1795 h. 18.10.1795 Ii Pirtitörmä  Lalli 
ea: Walborg Jacobsdr    ålderdom (vanhuus)
69 
kgd: 3. Mursu eli Pulkkinen myöh. Hökkä Matts Josephinpoika
s. 21.9.1710 Ii
k. 24.4.1770 Ii Karjalankylä
a. Ii Karjala Hökkä v:sta 1733
p. Ii Oijärvi 19.11.1729 Siurua Margareta Andersintytär
s. tammikuu 1710 Ii
k. 31.8.1783 Ii Pohjois-Ii Kantola

Heikki Annanpalo kertoo kirjassaan Kaanperäläiset, että Esko Jaatisen mukaan Jooseppi Pulkkinen osti Hökän 1/4 manttaalin tilan (Hökkä) poikaansa varten 5.3.1733 kolmellasadalla taalarilla.

vih. 19.11.1729 Ii Åinjärvi 
Mattz Josephs Pulckinen 
p Marg Andersdr Siurua 

k. 24.4.1770 h. 6.5.1770 Ii Karjala by 
gl: g: bd: Mathias Josephs: Höckä 
hetz: siuk: (ankara sairaus)
å kgd: 

k. 31.8.1783 h. 7.9.1783 Ii Norr Ijå  Candola 
ea: Margeta Andersdr 
bröstv. (rintakipu)
72  8 
å kgd: 

Matts ja Margareta Hökän lapsia Matts ja Margareta Hökän lastenlapsia

1. Pulkkinen Catharina Matintytär
s. 2.1.1731 Ii
k.
a.

s. 2.1.1731 kast. 6.1.1731 Ii
i. Mattz Josephsson Pulckinen 
ä. Marg: Anders:dr 
l. Catharina


2. Pulkkinen Walborg Matintytär
s. 9.12.1732 Ii
k.
a. Ii Karjala Hökkä
p. Vilppola Michel Påhlinpoika
s. 12.9.1730
k. 22.9.1820 Ii Karjala

s. 9.12.1732 kast. 19.12.1732 Ii
i. Mattz Josephs. Pulkinen 
ä. Marg: And:dr 
l. Walborg

k. 22.9.1820 h. 1.10.1820 Ii Karjala
bd. enkl: Mickel Påhls: Häckä

Walborg ja Michel Vilppolan eli Hokän lapsia
1. Hökkä Andreas Michelinpoika
s. 9.1.1754 Ii
k.
a. Ii Karjalankylä Hökkä Nro 19 ja 25
p. Ii Karjalankylä 12.4.1774 Jurvakainen Maria Henrikintytär 
s. 24.11.1753 Ii Karjala
k.

s. 9.1.1754 kast. 13.1.1754 Ii Karjala 
i. Mich: Påhls: Höckä 
ä. Walborg Mattzdr 
l. Andreas

s. 24.11.1753 kast. 30.11.1753 Ii Karjala 
i. Henrich Johanss. Jurvakainen 
ä. Elsa Påhlsdr 
l. Maria 

vih. 12.4.1774 Ii Carj by 
Höckä,bs And Michs 
bdr Maria Henrdr Jurvacainen 


2. Hökkä Catharina Michelintytär
s. 29.2.1756 Ii Karjal
k. 1.10.1837
a. Haukipudas Jokikylä Jämsä N:o 31

p. Ii Karjala by 23.4.1775 Matts Staffaninpoika
s. 1755
k. 21.4.1832

s. 29.2.1756 kast. 7.3.1756 Ii Karjala
i. Mich: Påhls. Höckä
ä. Walborg Mattsdr
l. Catharina

vih. 24.3.1775 Ii Karjala by
Kanniainen, dr Matts Staffansson
bdr Carin Michdr Höckä

k. 1.10.1837 h. 8.10.1837 Haukipudas
Wärd Ea Cathar Mich dr Jämsä
Rötsot (punatauti)
80 9 - -

k. 21.4.1832 h. 1832 Haukipudas
B. Matts Staff:s: Jämsä
Åld (vanhuus)
86 - - -

Catharina ja Matts Jämsällä mm. lapsi
1. Jämsä Staffan Matinpoika
s. 21.5.1782 Ii Karjala
k.
a. Haukipudas Jämsä N:o 31

s. 21.5.1782 kast. 26.5.1782 Ii Karjala
i. Mats Staf.s. Höckä
ä. Carin Michelsdr 27
l. Staphan


1.p. Haukipudas 6.4.1804 Kuikka Margareta Michelintytär
s. 19.4.1783 Haukipudas
k.

s. 19.4.1783 kast. 20.4.1783 Haukipudas
i. bd. Mich: Joh: dr: Suockoinen
ä. Charin Joh: dr: 30
l. Margaretha

vih. 6.4.1804 Haukipudas H-pudas
bd. s. Staffan Mattss: Jämsä
bd: dr: Margareta Michels dr: Kuicka

3. Hökkä Margaretha Michelintytär
s. 26.4.1748 Ii Karjala
k.

s. 26.4.1758 kast. 27.4.1758 Ii Karjala
i. Mich: Påhlss. Höckä
ä. Walborg Mattsdr
l. Margaretha

4. Hökkä Mathias Michelinpoika
s. 24.1.1761 Ii Karjala
k.

Kuollut lapsena

s. 24.1.1761 kast. 25.1.1761 Ii Karjala
i. Mich. Påhls. Höckä
ä. Walb: Mattsdr
l. Mathias
(+) kuollut

3. Hökkä Brigittha Matintytär
s. 13.9.1734 Ii
k.
a.
p. Haukipudas 10.2.1757 Jämsä Jacob Andersinpoika
s.
k.

s. 13.9.1734 kast. 15.9.1734 Ii
i. Mattz Jos:s. Höckä 
ä. Marg: Anders:dr 
l. Brigittha

Mahdollisesti
s. 17.4.1731 kast. 19.4.1731 Haukipudas Haukipudas 
i. And: Jämpsä 
ä. Anna Jac:dr 
l. Jacobus 

vih. 10.2.1757 Haukipudas H:pudas 
bd:s:uk Jac And:s: Jämsä 
p: Britha Matts dr Höckä  Ijå


4. Hökkä Margaretha Matintytär
s. 22.7.1736 Ii
k.

s. 22.7.1736 kast. 1.8.1736 Ii
i. Mattz Joh.s. Häkä 
ä. Marg: Anders:dr 
l. Margaretha


5. Hökkä Helena Matintytär
s. 26.5.1738 Ii Karjala
k.
a.
p. Haukipudas 8.12.1757 Jämsä Johan Pehrinpoika
s.
k.

s. 26.5.1738 kast. 28.5.1738 Ii Carjala 
i. Mattz Höckä 
ä. Margeta And:dr 
l. Helena

vih. 8.12.1757 Haukipudas H:pudas
uk:bd:s: Joh Pehrss Jämsä
p:bd:d Helena Matts dr Höckä  Ijå 


6. Hökkä Andreas Matinpoika
s. 18.4.1740 Ii Karjala
k.

s. 18.4.1740 kast. 20.4.1740 Ii Carjala 
i. Mattz Höcke 
ä. Marg: Anders:dr 
l. Andreas

Mahdollisesti 
vih. 23.6.1782 Ii Norr Ijå 
Andreas Matss Hocka 
p Elis Johdr Sarela 


7. Hökkä Anna Matintytär
s. 21.7.1742 Ii Karjala
k.

s. 21.7.1742 kast. 8.8.1742 Ii Carjala 
i. Matz Höckä 
ä. Marg: And:dr 
l. Anna


8. Hökkä Matthias Matinpoika
s. 2.7.1744 Ii Karjala
k. haud. 26.12.1744 Ii Karjala

s. 2.7.1744 kast. 1744 Ii Carjala 
i. Matz Höckä 
ä. Marg: Suirua 
l. Matthias 

h. 26.12.1744 Ii Carjala by
s: Mattz 
        6 
omainen: Mattz Höckas 

Kuollut lapsena

9. Hökkä Maria Matintytär
s. 20.10.1745 Ii Karjala
k.
a.
p. Haukipudas 29.3.1789 Niskala Johan Andersinpoika
s.
k.

s. 20.10.1745 kast. 21.10.1745 Ii Carjala 
i. Mattz Joseps. Höcka 
ä. Margar: And:dr 
l. Maria

vih. 29.3.1789 Haukipudas H:das 
bds Joh And.s: Niskala 
p: Maria Matts dr Höckä 


10. Hökka Joseph Matinpoika
s. 30.1.1748 Ii Karjala
k. 14.6.1756 Ii Pohjois-Ii

s. 30.1.1748 kast. 1.2.1748 Ii Carjala 
i. Mattz Höckä 
ä. Margar. And:dr 
l. Joseph

k. 14.6.1756 h. 18.6.1756 Ii Norr Ijå 
Joseph Mattss: Putkonen el: Höckä 
kåppor (isorokko)
8  5  2 
i kgd: 

Kuollut lapsena

11. Hökkä myöh. Kantola ja Högman Jacob Matinpoika (seppä Högman)
s. 25.7.1750 Ii
k. 22.7.1806 Jyväskylä msrk Kuokkala
a. Jyväskylä

Jäljempänä olevien kuvien ja tekstien lainaamiseen ei ole erityistä lupaa. Lähde on kuitenkin mainittu.

Seppä Högman ja Paavo Ruotsalainen
Keski-Suomea ei ole totuttu pitämään vahvimpana herännäisalueena, mutta silti yksi herännäisyyden syntyhistorian merkittävimmistä tapahtumista sijoittuu Keski-Suomen sydämeen. Nuoren Paavo Ruotsalaisen matka hengellisenä opettajana tunnettua seppä Jaakko Högmania tapaamaan suuntautui Jyväskylään, joka tuolloin kuului Laukaaseen. Högmanin paja on todennäköisesti sijainnut Väinölässä (kuva), paikalla jossa myöhemmin toimi pitkään konepaja.

Epäilemättä seppä Högmanilla on ollut vaikutusta myös paikallisen väestön hengelliseen elämään. Myös sepän tytär Margareetta saavutti mainetta sielunhoitajana, hän vaikutti myöhemmin Joutsassa. Margareta Högman omaksui renqvistiläisen uskonkäsityksen. (Herättäjä-Yhdistyksen Keski-Suomen aluesivut)


Seppä Högmanin ja Paavo Ruotsalaisen kohtaamisen muistomerkki 

Tekijä: 
Omistaja: Jyväskylän kaupunkiseurakunta 
Valmistumisvuosi: 1925 
Materiaali: kivi 
Sijainti: Vanha hautausmaa, Tourula 

Jyväskylä mainitaan herännäisyyden historiassa merkkipaikkana. Täällä asui seppä Jaakko Högman, jonka sielunhoitajan maine sai savolaisen talonpojan Paavo Ruotsalaisen jalkapatikassa vaeltamaan Jyväskylään. Seppä Jaakko Högman (1750-1806) syntyi Peräpohjolassa, Iissä, mistä hän muutti alkuvuonna 1788 Savoon Pielavedelle. Sieltä hän muutti Laukaan kirkolle ja lopulta Jyväskylän kappeliseurakuntaan. Jyväskylään hänet toi kirkon kellotapulin rakennushanke. Paavo Ruotsalainen vieraili seppä Högmanin luona tämän pajassa ja kotona Jyväskylässä vuonna 1799. (Julkiset taideteokset Jyväskylässä sivusto)
 
p. Alatornio 29.2.1784 Antin Clara Nilsintytär
s. 20.8.1756 Alatornio
k.

s. 20.8.1756 kast. 22.8.1756 Alatornio Biörckön 
i. Nils Johansson Antin 
ä. Clara Hansd:r Kucku 
l. Clara 

vih. 29.2.1784  18.4.1784 Alatornio
Ijå Usv: Jacob Kandola 
P: Clara Nilsd:r  Björkö 

k. 22.7.1806  27.7.1806 Jyväskylä msrk Cuockala 
Inh: Jacob Högman 
håll styng (pistokset)
53 
 

Jacob ja Clara Kantolan lapsia
1. Kantola Maria Jacobintytär
s. 7.1.1785 Tornio
k.

s. 7.1.1785 kast. 8.1.1785 Tornio Torneå 
i. Jacob Kandola 
ä. Clara Nilsdr   28. 
l. Maria


2. Kantola Matthias Jacobinpoika
s. 16.11.1785 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 16.11.1785 kast. 16.11.1785 Ii N.Ijå
i. Jac. Matss. Kandola 
ä. Clara Nilsdr   29. 
Matthias (tv:) (kaksonen)


3. Kantola Brita Jacobintytär
s. 16.11.1785 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 16.11.1785 kast. 16.11.1785 Ii N.Ijå 
i. Jac. Matss. Kandola 
ä. Clara Nilsdr   29. 
Brita (tv:) (kaksonen)


4. Högman Margareta Jacobintytär
s. 1786
k. 1849

Hengellisesti Joutsan seurakunta on perinteisen yleiskirkollista. Herätysliikkeistä herännäisyys on vaikuttanut seudulla erityisesti Margareta Högmanin (1786 - 1849) ja hänen ystäviensä ns. ystäväliikkeen välityksellä. Margaretalla oli hyvä luku- ja kirjoitustaito. Seuroissa hän ei ollut niinkään puhuja kuin sielunhoitaja ja vaivattujen ohjaaja. Margareta Högman on siunattu Joutsan kirkkomaahan. Margaretan muistoa on seurakunnassa vaalittu mm. Marianpäiväseuroissa. Seuroissa tullaan  yhteen sanan, veisuun ja hiljaisuuden ääreen kaipaamaan Jumalan apua ja turvaa. ”Sanotte, että olette kylmä, sokea, alaston ja ette tunne itseänne ja sydäntänne tuosta kirvelee. Tämän tunnon täytyy saada teitä etsimään sitä johdattajaa, joka sitä vahvistaa ja valaisee - Kristusaurinkoa”. Nykyään herännäisyyden vaikutus ei ole kovin vahva, mutta vaikuttaa myönteisenä pohjavireenä seurakunnassa. (Joutsan seurakunnan sivut)


12. Hökkä Mathias Matinpoika
s. 8.10.1752 Ii Karjala
k.

s. 8.10.1752 kast. 11.10.1752 Ii Carjala 
i. Mattz Josephs. Höckä 
ä. Marg: Andersdr 
l. Mathias


13. Hökkä Elisabeth Matintytär
s. 19.2.1756 Ii Pohjois-Ii
k. 8.6.1756 Ii Pohjois-Ii

s. 19.2.1756 kast. 22.2.1756 Ii N.Ijå 
i. Matts Joseps. Höckä 
ä. Marg: Andersdr 
l. Elisabeth 

k. 8.6.1756 h. 13.6.1756 Ii Norr Ijå 
Lisa Matsdr Putkonen el: Höckä 
kåppor (isorokko)
   3  3  5
i kgd: 

Kuollut lapsena

4. Mursu eli Pulkkinen Elin Josephintytär
s. syyskuu 1718
k. 31.12.1779 Ii Pirttitörmä
a. Ii Pirttitörmä Jussila
p. Ii Pirttitörmä 20.6.1742 Jussila Eskell Jacobinpoika
s. 1699
k. 28.7.1772 Ii Pirttitörmä

vih 20.6.1742 Ii Pirtitörmä 
enk Eskell Jacs Jussila 
p Elin Josephsdr Mursu  Ojerfvi 

k. 31.12.1779 h. 9.1.1780 Ii Pirtitörmä 
ea: Elin Josephsdr Jussila 
lungsot (keuhkotauti)
62  2 
å kgd: 

k. 28.7.1772 h. 2.8.1772 Ii Pirtitörmä by 
bd: Eskel Jacobs: Jussila 
hets: feber (ankara kuume)
73 
gift 
kgd: 

Elin ja Eskel Jussilan lapsia

1. Jussila Eskel Eskelinpoika
s. 16.11.1743 Ii
k.
a.
p. Ii Pirttitörmä 4.2.1781 Britha Eskilintytär
s.
k.

s. 16.11.1743 kast. 20.11.1743 Ii
i. Eskel Jussila 
ä. Elsa Josephsdr 
l. Eskel

vih. 4.2.1781 Ii Pirtitörmä 
dr Eskil Eskilsson 
p Britha Eskilsdr 


2. Jussila Joseph Eskelinpoika
s. 10.8.1745 Ii Pirttitörmä
k.

s. 10.8.1745 kast. 10.8.1745 Ii Pirtitörmä 
i. Eskel Jac.s. Jussila 
ä. Elin Josephsdr 
l. Joseph


3. Jussila Matthias Eskelinpoika
s. 4.10.1747 Ii Pirttitörmä
k.

s. 4.10.1747 kast. 5.10.1747 Ii Pirtitörmä 
i. Eskel Jussila 
ä. Elin Josephsdr 
l. Matthias


4. Jussila Mårten Eskelinpoika
s. 8.1.1750 Ii Pirttitörmä
k.

s. 8.1.1750 kast. 14.1.1750 Ii P:törmä 
i. Eskel Jussila 
ä. Elsa Josephsdr 
l. Mårten


5. Jussila Elsa Eskelintytär
s. 8.8.1752 Ii Pirttitörmä
k.

s. 8.8.1752 kast. 9.8.1752 Ii P.törmä 
i. Esk: Jac:s. Jussila 
ä. Elsa Josephsdr 
l. Elsa


6. Jussila Catharina Eskelintytär
s. 16.3.1754 Ii Pirttitörmä
k.

s. 16.3.1754 kast. 17.3.1754 Ii P.törmä 
i. Esk: Jac:s Jussila 
ä. Elsa Josephsdr 
l. Walborg (+) (kuollut)


7. Jussila Catharina Eskelintytär
s. 23.5.1755 Ii Pirttitörmä
k.

s. 23.5.1755 kast. 25.5.1755 Ii P.törmä 
i. Esk. Jac.s. Jussila 
ä. Elsa Josephsdr 
l. Catharina 


8. Jussila Ericus Eskelinpoika
s. 12.11.1757 Ii Pirttitörmä
k.

s. 12.11.1757 kast. 13.11.1757 Ii P.törmä 
i. Eskill Jacs. Jussila 
ä. Elsa Josephsdr 
l. Ericus (+) (kuollut)


9. Jussila Elsa Eskelintytär
s. 18.9.1759 Ii Pirttitörmä
k.

s. 18.9.1759 kast. 29.9.1759 Ii P:törmä 
i. Eskil Jacs. Jussila 
ä. Elsa Josephsdr 
l. Elsa


3. Mursu myöh. Jokela Abraham Josephinpoika
s.n. 1680 Pudasjärvi
k. 1716 Ii
a.
p. Brita
s.n. 1680
k. elossa 1720 Ii

h. 1716 Ii
Abraham Jokela 
begrafne på kyrckiogården uti muldgraf (haudattu kirkkomaahan multahautaan)


4. Mursu myöh. Höyhtyä eli Tolonen Erkki Josephinpoika
s.n. 1682 Pudasjärvi
k. 2.4.1762 Ii Olhava
a. Ii Olhava Tolonen

k. 2.4.1762 h. 18.4.1762 Ii Ållhava by 
b: enkl: Eric Josephs: Tålonen 
slag (halvaus)
80 
kgd: 

1.p. 1707 Huttu Liisa Abrahamintytär
s.n. 1665 Alakiiminki
k. 1727-31 Ii

2.p. Ii Olhava 7.11.1733 Leskelä Walborg Johanintytär
s. 28.8.1694 Ii
k. haud. 29.6.1734 Ii

vih. 7.11.1733 Ii Ålhava 
Erich Josephss Toloinen (giestgifvare)
p Walb Johdr Leskelä  Karjala by 

h. 29.6.1734 Ii
hu: Walborg 
41 
under k:an (kirkon alle)
omainen: Erich Tåloses 5. Mursu eli Pulkkinen Carin Josephintytär
s. kast. 4.12.1687 Pudasjärvi
k. haud. 1716 Ii Karjalankylä

kast. 4.12.1687  Pudasjerfwi 
i. Joseph Mursu 
l. Karin

h. 1716 Ii Carjala byy 
Carin Josephzdr Mursu 
soot döde (tautikuolema)
begrafne uti Ijå på kgd: och muldgrafwar


Loppu Joseph Matinpoika Mursu myöh. Pulkkinen